צרו קשר

הבלוג

השפעותיה של בנייה רזה על מערכות בטיחות: גישה של דינמיקה מערכתית

המאמר תורגם מתוך מחקר בינואר 2019 באתר  
PMC- US National Library of Medicine National Institutes of Health

המאמר
Impacts of Lean Construction on Safety Systems: A System Dynamics Approach

נכתב ע”י
School of Management Science and Engineering, Tianjin University of Finance & Economics

תקציר

בנייה רזה נחשבה לגישה ניהולית יעילה להפחתת התרחשותן של פעילויות חסרות ערך או הרסניות, דוגמת בזבוז משאבים ותאונות הקשורות בבטיחות. עם זאת, בכמה מחקרים יש התייחסות מערכתית לשאלה: כיצד ועד איזו מידה שיטות עבודה רזות משפיעות על הבטיחות בבנייה? כדי לגשר על הפער הזה, מפותח ומתוקף מודל קונצפטואלי שבו ננקטת גישה של דינמיקה מערכתית. מערכת הבנייה במודל זה מורכבת מארבע תת־מערכות (והן: המערכת הסביבתית, מערכת הציוד, המערכת הניהולית ומערכת העובדים). נאספו נתונים מ־448 פרויקטים בסין.

נערכו סימולציות לקביעת המתאם בין חמשת סוגי הכלים הרזים וארבע תת־מערכות הבנייה. התוצאות מראות כי: (א) לניהול 5S השפעות חיוביות משמעותיות על השליטה במיקומים ובמתקנים חשובים באתרי בנייה, והוא תורם למיתון ההשפעות הסביבתיות; (ב) ניהול ויזואלי יכול לשפר משמעותית את הציות לדרישות הבטיחות ואת ניהול הבטיחות; (ג) לניהול just-in-time השפעות חיוביות משמעותיות על תכנית / מתווה מתקני הבטיחות ועל עריכתה של תכנית בטיחות; (ד) מערכת Last Planner® וניהול כנסים יעילים בשיפור ההכשרה בנושא בטיחות ובהטמעתה של תכנית בטיחות. ממצאים אלה מעניקים תובנות חדשות על אודות השימוש בבנייה רזה לשיפור בטיחות הבנייה על ידי הטמעתה של גישה רזה ממוקדת.
מילות מפתח: בנייה רזה, מערכת בטיחות, דינמיקה מערכתית, מיזמי בנייה

מבוא

במדינות כמו סין, ניכר כיום שגשוג במיזמי בנייה, בפרט בפרויקטים שבמסגרתם נבנות תשתיות, ואלה תרמו רבות להתפתחות הסוציואקונומית בעשורים האחרונים. עקב מורכבותה של סביבת הבנייה במהלך שלב הבנייה, היא מאופיינת בסכנות בטיחות חמורות המציבות אתגרים כבירים בפני מסירה בת קיימא של הפרויקט [1, 2, 3]. ידוע כי רמות הבטיחות בתעשיית הבנייה בסין מתדרדרות. על פי נתונים סטטיסטיים מאת המיניסטריון לשיכון ולפיתוח עירוני-כפרי של סין, בשנת 2017 אירעו 692 תאונות עבודה ובהן 807 מקרי מוות באתרי בנייה [4]. בשנת 2015, היו 442 תאונות ובהן 554 מקרי מוות [5]. בתגובה, הייתה עלייה בפעילות המחקרית על אודות הגורמים לסכנות הבטיחות, וכן על אודות אמצעי הנגד שיש לנקוט כדי להתמודד עם סוגיות הבטיחות, ובכלל זה הסיבות לתאונות [6], תשומות בטיחות ותיאוריית ביצועי בטיחות [7, 8], תכנון בטיחות [9], תרבות בטיחות, אווירת בטיחות והתנהגויות בטוחות [10,11,12]. מחקרים אלה מעמידים בידינו קווים מנחים תיאורטיים משמעותיים להפחתת מספר תאונות העבודה, ולפיכך לשיפור ביצועי הבטיחות. עם זאת, הודות לטבען ה”מבוזר” וה”נייד” של פעילויות הבנייה, כמו גם “מורכבותה” של סביבת הבנייה, אמצעי ניהול הבטיחות שמקורם בתעשיית הייצור רחוקים מלהשביע רצון, כאשר הם מיושמים במיזמי בנייה [13, 14].

הגורמים המשפיעים על ביצועי הבטיחות בבנייה נותחו באופן נרחב, כולל תנאי הבנייה, התנהגויות עובדים ומערכות ניהול בטיחות [15]. בהתייחס לתנאי עבודה, Winge ו־Albrechtsen [14] ציינו כי אפשר להסביר תאונות רבות על ידי המחסור באלמנטים הקשורים במחסומים פיזיים, וכי יש צורך דחוף באימוץ של גישה ניהולית מערכתית בעניין המחסומים הפיזיים. עם הגורמים אשר אליהם מכוונת הדרישה להתנהגויות בטיחותיות נמנים בעלים, קבלנים כלליים, קבלני משנה ועובדים בקו החזית באתר בנייה [16, 17, 18]. תוכניות בנייה הכוללות התחייבויות ואחריויות בטיחותיות, ביקורות בטיחות, מעורבות עובדים והערכות בטיחות ידועות כחלק מהגישות היעילות ביותר למניעת תאונות עבודה [19]. בנייה רזה היא מונח המתייחס לשיטות עבודה מערכתיות ובעלות ערך מוסף, שבאמצעותן אפשר להתגבר במישרין או בעקיפין על מחסומים פיזיים, ולשפר את היעילות ההתנהגותית בניהול הבטיחות בבנייה. באופן ספציפי יותר, באשיר וחובריו [20] ציינו כי על ידי הטמעת מערכת LPS (מערכת Last Planner®) והשיטה הניהולית 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu ו־shitsuke) אפשר להפחית משמעותית את מספר התאונות, על ידי מעקב אחר שורשיהן של הבעיות. במחקר אורך שנערך ב־141 ארגוני בנייה, מצאו תומאסן וחובריו [21] כי שיעור התאונות לאחר הטמעתם של כלים לבנייה רזה היה נמוך יותר ב־6.95% מאשר בהיעדרם של כלים כאלה. יתר על כן, פורמן [22] ציין כי בנייה רזה ומערכת לניהול בטיחות הם שני סוגים שונים של “פרויקטים” לשינוי חברתי, וכי במחקר העתידי יש לקחת בחשבון את אופן האינטראקציה בין שני סוגי “פרויקט” אלה. לאחרונה, ההשפעות הפוטנציאליות של בנייה רזה על ביצועי בטיחות משכו תשומת לב מוגברת מצד מומחים ואנשי אקדמיה בתחום [23, 24].

קוסטלה [25] יישם את המחשבה הרזה לראשונה בתחום הבנייה, והגה את המושג של בנייה רזה. מאז השקתה של מערכת Last Planner® [26, 27], התפתחה הבנייה הרזה במהירות והפגינה השפעות ניכרות ביותר על ההפחתה בפסולת, על הבקרה התהליכית ועל הערך המוסף לפרויקט [28, 29, 30]. עם זאת, השפעתה של בנייה רזה על סוגיות בטיחות כיום עודנה בחיתוליה, ומחקרים קודמים היו תיאורטיים או היו כרוכים בסוג יחיד של כלי רזה. לפיכך, המנגנון המשפיע של הבנייה הרזה על בטיחות הבנייה נעדר כל ניתוח שיטתי ומעמיק. על בסיס זה, מחקר זה מתמקד בעיקר בחמישה סוגי כלים רזים – ניהול 5S, ניהול ויזואלי, מערכת Last Planner®, ניהול just-in-time, וניהול כנסים – וחוקר את השפעתם על שיפור בטיחות הבנייה. כדי להתייחס לחששות האלה במחקר זה, פיתחנו תחילה מודל מקיף של מערכת בנייה (דהיינו, מודל המקיף את תת־מערכות הסביבה, הציוד, הניהול והעובדים) מבעד לעדשותיהן של התיאוריות הרזות. לאחר מכן, התמקדנו במיטוב ובשיפור מערכת הבטיחות מנקודות המבט של בקרה תהליכית, על ידי הקניית פרספקטיבה חדשה לשיפור ניהול הבטיחות.

דינמיקת מערכות, כמוצע על ידי פורסטר [31], קובעת מודל מקיף הכולל סטרוקטורות מערכתיות, יחסים סיבתיים ולולאות משוב. אפשר להתייחס לבעיות של מורכבות, דוגמת סיבתיות, מערכות יחסים בלתי-לינאריות, ריבוי משובים ועיכוב / שיהוי זמן, על ידי יישומה של דינמיקה מערכתית. בהתחשב ביתרונותיה של דינמיקה מערכתית בהדמיית מערכות חברתיות מורכבות, היא יושמה במידה נרחבת במערכות תחבורה [32], בניהול פרויקטים [33, 34] וכן בתכנון ובהפעלת מבנים [35]. כסוג של מערכת מורכבת, מערכת בטיחות הבנייה מאופיינת בריבוי נושאים ומושאים, בזרימות עבודה מורכבות ובסביבה דינמית. ככאלה, גישת הדינמיקה המערכתית יכולה להתאים להדמיית מאפייניהן של מערכות בטיחות הבנייה ותהליך הפעלתן.

המשך מאמר זה מאורגן כדלקמן: ראשית, נקבע מודל דינמיקת מערכת המורכב מחמישה סוגים של טכניקות רזות. בסעיף 3, בעזרת רשת עצבית להתפשטות אחורנית (BP – Back Propagation) ואלגוריתם ערך הפגיעה הממוצע (MIV), אנו מאמתים את אובייקטיביות הפרמטרים במסגרת תהליך הדמיית המערכת. בסעיף 4 מתבצעת סימולציה של מערכת היחסים בין כלי הבנייה הרזה ובין מערכת הבנייה, ובה כל תרחיש מייצג תת־מערכת בנייה. בסעיף 5, תוצאות המחקר מייצגות תת־מערכת בנייה. בסעיף 5, מוצגות תוצאות המחקר, לרבות השלכותיהן התיאורטיות והמעשיות.

מסקנות

בהתחשב במספרם הגדל והולך של תאונות בעבודות בנייה, בשילוב עם רמות ירודות של ניהול בטיחותי במדינות המתפתחות במהירות, פותחה במחקר זה מערכת בטיחות בבנייה המבוססת על חמישה כלים טיפוסיים לבנייה רזה. מבעד לעדשותיה של תיאוריית מערכות, זוהו קשרי הגומלין הלוגיים בין חמשת סוגי הכלים לבנייה רזה ומערכת הבטיחות, ופותח שאלון המיועד לאיסוף נתונים בנוגע לרמת הטמעתן של מערכות בטיחות ושל כלים לבנייה רזה. בעזרת גישת הדינמיקה המערכתית, אנו מנתחים את המנגנונים של הכלים לבנייה רזה המשפיעים על מערכות בטיחות. התוצאות מצביעות על כך שרמת בשלותם של כלי הבנייה הרזה משחקת תפקיד חשוב בשיפור רמת הבטיחות של מערכת הבנייה. מעניין כי לחמשת סוגי הכלים לבנייה רזה השפעות שונות על ארבע תת־המערכות: ניהול 5s מתמקד בשיפור מערכת הציוד (לדוגמה, שליטה על חלקים חשובים), ומשחק תפקיד קריטי בשיפור מערכת הסביבה. לניהול JIT ולניהול ויזואלי השפעה משמעותית על השבחתן של מערכות הניהול והציוד; LPS וניהול כנסים משפרים את מערכות הניהול ואת העובדים. יתר על כן, חמשת סוגים אלה של כלים לבנייה רזה משפיעים כולם באופן משמעותי על מערכת הסביבה. לסיכום, להטמעתם של כלים לבנייה רזה השפעה חיובית משמעותית על שיפורן הכולל של מערכות הבטיחות. מחקר זה הוסיף לנתח את מנגנונם המשפיע של הכלים לבנייה רזה, וכן פותח במסגרתו המחקר על אודות בטיחות הבנייה מנקודת מבט של המחשבה המערכתית. תוצאותיו של מחקר זה חשפו כי נחוץ לאמץ סוגים שונים של כלים לבנייה רזה, כדי להתמודד עם סוגיות בטיחות שונות, וכן לשפוך אור על שיפור רמות ניהול הבטיחות ופיתוחן של יכולות ניהול בתחום הבטיחות.

מגבלותיו של מחקר זה הן כדלקמן: ראשית, המשתתפים אשר נסקרו הגיעו כולם מסין. טכניקת דגימה זו מגבילה את היכולת להכליל את הממצאים המחקריים ביחס להקשרים גיאוגרפיים אחרים. יש לחתור לאימות נוסף של השאלה אם אפשר ליישם את המסקנות בהקשרים שונים. שנית, מחקר זה נועד לחשוף את מנגנונם המשפיע של כלים לבנייה רזה. ראוי לציין כי במהלך המחקר, מצאנו כי המכשולים העומדים בפני הטמעתם של הכלים לבנייה רזה מושכים תשומת לב גוברת ממנהלי פרויקטים. אופן קידומם היעיל של כלים לבנייה רזה מסתמן ככיוון אפשרי למחקר עתידי.

מתוך המחקר המקורי:

 

 

 

אהבתם?

קבלו את התכנים שלנו ישירות לתיבת המייל

זאת תחילה של ידידות מופלאה (:

ממש בקרוב נתחיל לשלוח לך תכנים, נתראה באינבוקס!

תגובות:

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אני רוצה לראות מה השאר כתבו
//BeleArola 06.29.2020
Retin A Without Prescription Usa https://cialibuy.com/ - cialis online purchase Levitra Dosaggio Essere real cialis online 69 Cent.Viagra
//JanTag 05.02.2020
Metronidazole Amoxicillin Toothache Cialis Viagra Test buy cialis generic online cheap Forum Cialis Effets Secondaires
//JamTics 04.17.2020
Propecia Pain https://abcialisnews.com/# - Cialis I Ran Out Of My Aciphex Cialis Baclofen Prix
//JamTics 04.12.2020
Discount Order Direct Provera No Rx https://apcialisle.com/# - tadalafil cialis from india Birth Control Pill Online Usa Cialis Buy Tamoxifen In Canada
//LeoCYNC 03.30.2020
Cheapest Pharmacy To Buy Viagra https://buyciallisonline.com/# - real cialis online Comparaison Cialis Viagra Cialis cheap generic accutane